ΣΤΟΧΟΙ

Ο κυριότερος στόχος του Συλλόγου είναι η μελέτη, προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών – εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών και επιστημονικών συμφερόντων των μελών του, καθώς και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδέλφωσης όχι μόνο μεταξύ των μελών του αλλά και των εργαζομένων γενικότερα. Επίσης ο Σύλλογος συμβάλλει και παρεμβαίνει στη Διοίκηση για την προβολή των αιτημάτων των μελών του, με σκοπό την προστασία της εργασιακής τους θέσης και τη βελτίωση της οικονομικής – μισθολογικής και κοινωνικής τους κατάστασης, καθώς και της ασφαλιστικής τους κάλυψης, τη βελτίωση των όρων αμοιβών και συνθηκών εργασίας, την κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την κάλυψη – με τη δημιουργία ειδικών κεφαλαίων – οικονομικών αναγκών των μελών του που γεννώνται κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης ή με τη λήξη αυτής, και την κατάρτιση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Επίσης βοηθάει για την πληρέστερη αξιοποίηση των επιστημονικών γνώσεων και ικανοτήτων των μελών του, με στόχο την ορθολογικότερη και δικαιότερη υπηρεσιακή τους εξέλιξη, όχι μόνο για να αυξηθεί η παραγωγικότητα των εργαζομένων στην Τράπεζα, γεγονός που θα συμβάλει στην πρόοδο και ανάπτυξή της, αλλά και για να συμμετάσχουν τα μέλη του, και οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα της Ελλάδος γενικότερα, στη δικαιότερη διανομή του αυξημένου προϊόντος της εργασίας τους.

Advertisements
%d bloggers like this: